Бай-Тайга кожуунга культура чылының ажыдыышкынын демдеглээн.

7 лет ago Пресс-служба Комментарии к записи Бай-Тайга кожуунга культура чылының ажыдыышкынын демдеглээн. отключены

Бай-Тайга кожуунга культура чылының ажыдыышкынын демдеглээн.Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2014 чылды республикага Орус дыл чылы кылдыр чарлаанының дугайында Чарлыкка атты салган. 2014 чыл республиканың төөгүзүнге онзагай чыл – Тыва биле Россияның чаңгыс демнежилгезиниң 100 чылын демдеглеп эрттирер, база Россияда культура чылы чарлаттынганы. Ийи улуг байырлал таварыштыр Бай-Тайга кожуунга Н.Өлзей-оол аттыг культура бажыңынга Культура чылынын ажыдыышкынын бедик деңнелге эрткен. Кожууннуң сумуларның библиотека, уран-чүүл школаларының бөлгумнеринде уругларның болгаш хоочун культура ажылдакчыларының хол-биле кылган, даараан, чазап-сиилбээн ажылдарының делгелгези-биле эгелээн. Ниитизи-биле делгелгеге хоочуннар, аныяктар идепкейлиг киришкен. Аңаа чонар-даштан, ыяштан, хадындан чазаан ажылдар хөй болган, хоочуннарның даараан тыва хептери, каасталгалары, чураан чуруктары келген аалчыларның сонуургалын хаара туткан. Байырлалга келген аалчыларны, чалаттырган хоочуннарны, Бай-Тайгна кожууннуң культура ажылчыннары изиг сүттүг шайы-биле уткуп алган.Кожууннуң хүндүткелдиг хоочуннары культуранын төөгүзүн аныяктарга дамчыдып, солун ужуралдарын төөгуп бергени онзагай солун болган. Улаштыр парад-чыскаал эгелээн. Башкарыкчылар бир дугаарында культура адырынга ажылдап чораан Күш-ажылдың хоочуннарын сценаже чалаан, ТР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы деп атты алган ачы-хавыяалыг хоочуннарны көрүкчүлер магадаан. Кожууннуң чеди сумузунуң культура ажылдакчылары, кожуунда культура адырының кежигүүннери парад-чыскаалга киришкен. Чыглып келген чонга бир дугаар байыр чедирери-биле Төлээлекчилер Хуралынын Даргазы Каң-оол Иргитович Седип байырлалды ажыткан. Россияның болгаш Тываның Гимн-ыдык ырызы биле байырлал ажыттынган соонда, кожуунга эртип турар көрүлделерниң, конкурстарның тиилекчилери база культураның аңгы-аңгы бөлгумнеринде уругларның, культура ажылдакчыларының концерти эгелээн. Байырлалга ыраккы Тожу кожуундан аалчылар Надежда Чигир-ооловна Комбу, Сергей Федорович Комбу олар кожууннуң культуразынга шаңнал-макталдыг, үре-туңнелдерлиг, эки ажылдап чорааннар, бай-тайгажыларга байыр чедирип, ажылдап чораан эш-өөрун, чонун сактып аныяктарга сүмелерин берген. Чыглып келген чонга, Бай-Тайга кожууннуң чагырга Даргазы Чап Шыырапович Коммунистиг Партиянын Төлээзи Сергей С-С, ТР-нин алдарлыг малчыны, Бай-Тал сумузунун хоочуну, библиотекарь Булунмаа Иргитовна Чогээ, ТР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы Чечек Салчаковна Монгуш, кожууннуң культура эреглелиниң даргазы Урана Монгушовна Таргын оон-даа өскелер байырны чедирип, чоннуң хей-аъдын көдурген. Көрулдеге хочуннарның ырлары, каттырынчыг чугаалары, хомус кааялгалар дээш шуптузун чонга идепкейлии-биле куусеткен. Концерт үезинде хоочуннарны хүндүлел бижиктер, өртектиг белектер, уругларның болгаш Чогаалчылар Эвилелиниң кежигүүннери, Бай-Тайга кожууннуң культура ажылдакчыларының чогааткан шүлүктерин уран-номчулга-биле күүсеткен. Байырлалга келген күш-ажылдын хоочуннарын, аалчыларны шайладып, оюн-тоглаа, каткы-хоглуг, кежээни солун удурттуп эртирген. Бай-Тайга кожуунга культура чылының ажыдыышкыны солун болгаш онзагай эрткен.